މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހޯދުން

އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ސްޓޭޖް ބެކް ހެދުން

އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖެއްސުން

ސްކޫލުގެ ފައިލް ޕްރިންޓުކުރުން

މިކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޮގަސްޓު 2015ވާ ބުދަދުވަހުގެ 11:00އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 17 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ސްކޫލުގެ އޮފީސްގޭޓުން (އަމީރުއަޙުމަދު މަގު) ވަދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.                                            

06 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ