މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
04 ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި 12 ސީޕީއޫ ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 04 ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި 12 ސީޕީއޫ ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު: 39/IUL)MUH-01/1/2015) އާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ، މި ބިޑް ބާޠިލުކޮށް، މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

07 ޖުލައި 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

12 ޖުލައި 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3390634 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 ޖޫން 2015
ހޯދާ