މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަންބައި އޯލެވެލް ސޭފްޓީރޫމަށް ބަދަލުކުރުން

މި ސްކޫލުގެ ގުދަންބައި އޯލެވެލް ސޭފްޓީރޫމަށް ބަދަލުކުރުން

މި ސްކޫލުގައި ގުދަނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިމާރާތް ސޭފްޓީރޫމަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

12 ޖުލައި 2015 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

20 ޖުލައި 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލުގެ 7952912 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

08 ރަމަޟާން 1426

25 ޖޫން 2015
ހޯދާ