މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

 އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ މަރާމާތާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 10/2015/އެމް.އެސް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކޮލިފައިވާ ފަރާތްތައް މަދުވުމުން އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

2 ފާޚާނާބަރީގެ މުށި ކޮށައި އެކިކަހަލަ މަރާމާތުކޮށް މުށިޖެހުން.

ކުރިބޯށި އިމާރާތުގެ މަރާމާތާއި ކުލަލުން

ދާރުލްޢުލޫމުގެ މަރާމާތު

ދާރުލްޢުލޫމުގައި ކުލަލުން

ސައިކޮޓަރިއަކާއި މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ ތަނަކާއި ފާޚާނާއެއް ހެދުން

މިކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖޫން 2015ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 10:30އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 ޖޫން 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30ގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ސްކޫލުގެ އޮފީސްގޭޓުން (އަމީރުއަޙުމަދު މަގު) ވަދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.                                            

16 ޖޫން 2015
ހޯދާ