މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
04 ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި 12 ސީޕީއޫ ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 04 ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި 12 ސީޕީއޫ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

15 ޖޫން 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ކެނޑުން

22 ޖޫން 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3390634 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ޖޫން 2015
ހޯދާ