މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގައި އައު ޕީއޭބީއެކްސް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 01 ޕީއޭބީއެކްސް ސިސްޓަމް ހާޑްވެއަރއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި މި ސްކޫލަށް ވިއްކެވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 01 ޖޫން 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 ޖޫން 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3390634 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 މޭ 2015
ހޯދާ