ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 3 ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

މި މަރުކަޒަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 3 ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 07 ޖޫން 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 09.30 އަށް މި މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ޖޫން 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 9.30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

07 ޝަޢުބާން 1436

25 މޭ 2015
ހޯދާ