ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޓީ. ހާޑްވެއަރ ހޯދުމަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އައި.ޓީ. ހާޑްވެއަރ ހޯދައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: HRH/I/2015/04 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 02 ޖޫން 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރެވޭނީ ޕްރިންޓް ކޮށްފައެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 08 ޖޫން 5201 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އެވެ.

08 ޝަޢުބާން 1436      

26 މޭ 2015
ހޯދާ