ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް އާންމުކުރުން (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)417-CA/417/2024/101 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 2024 ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6840015 އަށެވެ.

10 ޖުލައި 2024
ހޯދާ