ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި މި އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް (ICDS) ގުޅިގެން، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުލައި އޯގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިއީ އޮންލައިންކޮށް (ޒޫމް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް) ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.

#

ޕްރޮގްރާމް އޮންނަ ތާރީޚު

ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ސުންގަޑި

1.

ޖުލައި 16 އިން 18 އަށް

14 ޖުލައި 2024ގެ ނިޔަލަށް

2.

އޯގަސްޓް 13 އިން 15 އަށް

11 އޯގަސްޓް 2024ގެ ނިޔަލަށް

3.

ސެޕްޓެމްބަރު 10 އިން 12 އަށް

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2024ގެ ނިޔަލަށް

 

ޕްރޮގްރާމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން:

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީސް ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 

ޕްރޮގަރާމް އޮންނަ ގަޑި

ހެނދުނު 09:00 އިން 14:00 އަށް

ޓާރގެޓް އޯޑިއަންސް:

ކައުންސެލަރުންނާއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް

ފީ:

1,000ރ ( އެއް ހާސް ރުފިޔާ)

ޖާގަ:

30

 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިވަޑިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕޭމަންޓް ސްލިޕް އަދި އައީ.ޑީ.ކާޑްގެ ކޮޕީ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައިސީޑީއެސް ގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

13 ޖޫން 2024
ހޯދާ