އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

  ނަންބަރު:A/IUL/344/2024/51

 

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުން

 އއ. ފެރިދޫ ޗާންދަނީމަގެ އިރުދެކުނު ފަރާތު ވަލުތެރޭގައި (ކުރީގެ ކުލަބުގޯތީގެ ދެކުނުފަރާތު) ވެޓިފައިވާ 1 ފުނަގަސް ނީލަންކިއުން، 2024 ޖޫން 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ ޝަހީދު ޢަލީ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މިގަސް ބެލުމަށްފަހު, 2024 ޖޫން  27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އަށް މިކައުންސިލްގެ ޝަހީދު ޢަލީ މާލަމަށްދުރުވުމަށް  ދަންނަވަމެވެ.

ނީލަން ނިމޭތާ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ފަރާތުން މިކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ގަސް މިސަރަހައްދުން ގެންދަވަންވާނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ކައުންސިލް އޮފިސަރ (އަޒުމާ އަޙްމަދު، މޮބައިލް ނަންބަރު: 7205404) އާއި ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

11 ޖޫން 2024
ހޯދާ