މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމު ކުރުން.

މިކުންފުނީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް mtcc.mv ގައި މިއަދު ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

11 ޖޫން 2024
ހޯދާ