މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމާބެހޭ

ފައިސާ ބަލައިގަތުން

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގޭގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުރަވީބިލްޑިންގއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން، 06 މޭ 2015 އިން ފެށިގެން ފައިސާ ބަލައިގަންނަމުން ގެންދަނީ ހުރަވީ ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑްފްލޯ އިންނެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްތަކުގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:15ން މެންދުރުފަހުގެ 2:00އަށެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

22 ރަޖަބު 1436

11 މޭ 2015
ހޯދާ