މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހިންގަމުންދާ އިމާރާތް ބަދަލުވުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ) އިން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ދެމުންގެންދަނީ ހުރަވީ ބިލްޑިންގގެ ގުރައުންޑް ފްލޯ (ހުޅަނގުފަރާތު)ގައި ހުންނަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ރަޖަބު 1436

12 މޭ 2015
ހޯދާ