މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2016/R-69 (ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ލީޒް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ

މި ވުޒާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)88-LS/88/2016/26) (15 އޮގަސްޓް 2016) އާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

 

ގަވާއިދު ނަންބަރު:  i 2016/R-69(ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާ ރަށް އަދި ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލީޒް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރަމެވެ.

30 މޭ 2024
ހޯދާ