ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

 

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: 269/269/2024/38 (IUL) އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރީމެވެ. އަދި މި ނަތީޖާއާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 ޖޫން 2 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:00 އާއި ދެމެދު މި އިދާރާގެ 6520046 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 މޭ 2024
ހޯދާ