އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ)

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގެ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

AS-A/IU/2024/102   (ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ)

 

29 މޭ  2024

29 މޭ 2024
ހޯދާ