ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

 

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 269HR/269/2024/38 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރީމެވެ.

21 މޭ 2024
ހޯދާ