މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

އިޢުލާން

ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

މި ކައުންސިލުން މައިގަނޑުތަކެތި ދިނުމުން، މުލީ ބަނދަރުގައި ފެންހޮޅިއަޅައިދީ ފެންވައިރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ފިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: (19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: (18/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 މޭ 2024 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓާއި ކުރެހުންތައް މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

22 މޭ 2024
ހޯދާ