މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުގައި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅުން

20 މޭ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުގައި ޓެކްސީ ދަތުރު ކުރެވޭ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާނުކުރީމެވެ.

 

 

ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު

6 ސީޓް އަށްވުރެ ދަށުގެ އުޅަނދު

10-7 ސީޓް ދެމެދުގެ އުޅަނދު

ޒޯން އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް (މާލެ، ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި1 އަދި ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި2 ގެ އެތެރޭގެ ދަތުރު)

-/30ރ

-/45ރ

މާލެ އިން

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1

-/85ރ

-/130ރ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2

-/100ރ

-/155ރ

އެއަރޕޯޓް

-/70ރ

-/110ރ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 އިން

މާލެ

-/85ރ

-/130ރ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2

-/40ރ

-/60ރ

އެއަރޕޯޓް

-/80ރ

-/125ރ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 އިން

މާލެ

-/100ރ

-/155ރ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1

-/40ރ

-/60ރ

އެއަރޕޯޓް

-/85ރ

-/130ރ

އެއަރޕޯޓް އިން

މާލެ

-/70ރ

-/110ރ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1

-/80ރ

-/125ރ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2:

-/85ރ

-/130ރ

 

ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްއަށް ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުން، އެއަރޕޯޓް އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް

-/10ރ

-/15ރ

ޓެކްސީއަށް އަރުވާ ލަގެޖްގެ ތެރެއިން 3 ލަގެޖް އަށް ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ލަގެޖަކަށް

-/5ރ

-/5ރ

14 މޭ 2024
ހޯދާ