ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ސިޓީގެ މަސްޖިދު ޢަލީގައި ނެވިލޯން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ތިނަދޫ ސިޓީގެ މަސްޖިދު ޢަލީގައި ނެވިލޯން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން         

         ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ (IUL)415/415/2024/79 ގައި ތިނަދޫ ސިޓީގެ މަސްޖިދުލް ޢަލީއަށް، ނެވިލޯން ސަޕްލައި ކުރުމާއި އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ބަދަލުވުމާގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށައެޅުމަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

         ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ.  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 21 މޭ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު މައުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

ބީލަން ހުށަހެޅުން

21 މޭ 2024

އަންގާރަ

13:30

ތިނަދޫ ސީޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި

                         5 ޛުލްޤައިދާ 1445

                         13 މޭ  2024  

13 މޭ 2024
ހޯދާ