ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ސިޓީގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ދަށުގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކުގެ އޭސީތައް އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތައް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ތިނަދޫ ސިޓީގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ދަށުގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކުގެ އޭސީތައް އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތައް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

      ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މިސްކިތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އޭސީތައް 1 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

15 މެއި 2024

ބުދަ

13:30

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމް

ބީލަން ހުށަހެޅުން

22 މެއި 2024

ބުރާސްފަތި

13:00

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމް

            މި މަސައްކަތައް ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިއެވެ.


                         28 ޝައްވާލު 1445

                         07 މެއި 2024 

08 މޭ 2024
ހޯދާ