މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑެތިމަގުތަކާއި ފެންހެދޭ މަގުތައް ހެދުމަށް

މިރަށުގެ ބޮޑެތިމަގުތަކާއި ފެންހެދޭ މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކޮށް، އަދި ރުއްތައް ކަނޑަންޖެހޭ މަގުތަކުން ރުއްތައް ކަނޑައި، މަގު އެއްވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހެވީލޯޑް މެޝިނަރީ ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 މޭ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 18 މޭ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

10 ރަޖަބު 1436

29 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ