ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ސިޓީގެ މަސްޖިދު ޢަލީގައި ނެވިލޯން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާންވަނީ 09 މޭ 2024 15:23 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

ތިނަދޫ ސިޓީގެ މަސްޖިދު ޢަލީގައި ނެވިލޯން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

           މި އިދާރާއިން ދޭ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ތިނަދޫ ސިޓީގެ މަސްޖިދުލް ޢަލީއަށް، ނެވިލޯން ސަޕްލައި ކުރުމާއި ނެވިލޯން އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ

         ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ.  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 13 މެއި 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު މައުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

ބީލަން ހުށަހެޅުން

13 މެއި 2024

ހޯމަ

13:30

ތިނަދޫ ސީޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި

                         26 ޝައްވާލު 1445

                         05 މެއި  2024 

06 މޭ 2024
ހޯދާ