މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީ ކޯޓުގެ އިރުއުތުރުގައިވާ މިދިލިގަސް އަދި ރުއް ކަނޑައި ދިނުމާގުޅޭ

                 މިރަށުގެ ވޮލީކޯޓުގެ އިރުއުތުރު ކަންމަތީގައިވާ މިދިލިގަސް އަދި ރުއް ކަނޑައި، އެތަކެތި ނަގާ، އެ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ:(IUL)296/296/2024/20 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަގު ހުށައަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮއް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

                 ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފާރާތްތަކުން އަގު ބަޔާންކޮއް 09 މެއި  2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ  ކުރިން ސިޓީއަކުން މިކައުންސިލަށް އަގު ހުށަހަޅައިދިނުން އެދެމެވެ.

                 މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

05 މޭ 2024
ހޯދާ