މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އިޢުލާން

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

            މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)365-CA/2024/38 (25 މާރޗް 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

            މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 2024 މެއި 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

02 މޭ 2024
ހޯދާ