މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީ ކޯޓުގެ އިރުއުތުރުގައިވާ މިދިލިގަސް އަދި ރުއް ކަނޑައި ދިނުމާގުޅޭ

           މިރަށުގެ ވޮލީކޯޓުގެ އިރުއުތުރު ކަންމަތީގައިވާ މިދިލިގަސް އަދި ރުއް ކަނޑައި، އެތަކެތި ނަގާ، އެ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

           މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފާރާތްތަކުން އަގު ބަޔާންކޮއް 30 އެޕްރީލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ  ކުރިން ސިޓީއަކުން މިކައުންސިލަށް އަގު ހުށަހަޅައިދިނުން އެދެމެވެ.

          ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

                         15 ޝައްވާލް 1445

                         24 އެޕްރީލް 2024

24 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ