މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ފުޓްބޯޅަ/ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ސޯސަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަށް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ކައުންސިލް ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ފުޓްބޯޅަ/ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ސޯސަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަށް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 

މިކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި  އެއްގޮތަށް ކަނޑިތީމު ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް 2024 ފުޓްބޯޅަ އަދި ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގެ ފޮޓޯނެގުމާއި ސޯސަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

 

 

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން:

 

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޭޕްރީލް 2024 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 12:00ން ފެށިގެން 29 އޭޕްރިލް 2024 ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އާއި ދެމެދު މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ލިންކް: https://forms.gle/zjhsuU1QL57ZBKjd8

 

 

 

މަޢުލޫމާތު ދިނުން:

 

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި އަގު ހުށައަޅާ ފޯމް މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާސް މިއިއުލާނާއި އެކު އާންމު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން:

 

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 30 އޭޕްރިލް 2024 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00ގައި މިއިދާރާގެ މީޓިން ރޫމްގައެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި، އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުއްވާ ބީލަންތައް،އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާޠިލުވާނެވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 

މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 18/2014 (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 19/2014 (އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 ޝައްވާލް 1445

 

 

 

23 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ