ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ. ފިޔޯރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ރެޖިސްޓާރޑް ނާރސް މަޤާމާށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

ގދ. ފިޔޯރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު CS-IUL/2024/00019 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ފޮނުއްވާނީ [email protected] އަށެވެ

23 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ