ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

 

 

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

             ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 30 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން:

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި،އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް:

01

ގަޒީރާ

ޢާއިޝަތު ނިޝްރީން / ގަޒީރާ ، ގދ. ތިނަދޫ  

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

             މިހެންވެ, މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ