ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދައްޕަރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިވެލުއޭޝަން ނަތީޖާ ޝީޓް

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 2023/93 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހއ.ފިއްލަދޫ އުތުރުކޮޅު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

17 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ