Secretariat of the Hithaadhoo Council, South Maalhosmadulu
Maldives
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (03)

އިޢުލާން

 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް ނެގޭ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން)

މަޤާމް:

03(ތިނެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ވަގުތީ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 06 މަސްދުވަހަށް.

(މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 06 މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނޭގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.)

މުއްދަތު:

ގަޑިއިރަކަށް -/38 ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މުސާރަ:

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ގަޑިއިރަކަށް -/38 ރުފިޔާ.

އެލެވަންސް:

ހަފްތާއަކު 6 ދުވަހު ދުވާލަކު 5 ގަޑިއިރު.

އާއްމު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު:

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
  2. ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.
  3. ކައުންސިލުން ދައްކާ ސަރަހައްދުތައް ކައުންސިލުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ވިނަނޮޅުމާއި ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން.
  4. އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ސުޕަރވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތީން ކުރުން.
  5. މީގެއިތުރުންވެސް ކައުންސިލުން ހިންގާ ކަންކަމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

1. ދިވެއްސަކަށްވުން

2. ލިޔަންކިޔަން އެނގުން.

3. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި 60 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ މީހަކަށް ވުން.

4. މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

  1. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު. (މިފޯމް ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެ އަދި މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައި ވާނެ)
  2. އައިޑީ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ. (ދެފުށުގެ)
  3. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
  4. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

(ހ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން

50

އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

05

އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

05

އިންޓަރވިއު

40

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 23 އޭޕްރިލް 2024 ގެ 11:00 ގެ ކުރިން، ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ސުންގަޑީގެ ކުރިން  އީމެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އީމެއިލް ކުރައްވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 28 އޭޕްރިލް 2024 އާއި 02 މެއި 2024 އާ ދެމެދު، ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 4005080 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާންކުރީމެވެ.

 

05 ޝައްވާލް 1445 ހ.

14 އޭޕްރިލް 2024 މ.

14 April 2024
ހޯދާ