އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - މެދުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/232 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

2024 އޭޕްރީލް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޙަސަން ޝިޔާމް (ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2)، ހ. ވާލީވިލާ / ކ. މާލެ، ގެ ކެންޑިޑަސީ ބާޠިލު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-E/03 (28 މާރިޗު 2024) ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، ޙަސަން  ޝިޔާމް ގެ ކެންޑިޑަސީ  ބާޠިލުކޮށް، މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް މިހާރު ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ (T02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޢާޡިމް، ހ. ނިއުކްއީން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ވަޙީދު، ސަތަރުގެ / ރ. ފައިނު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން  ނާޞިޙް (ލަވްލީ)، ހ. ފައިންބީޗް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިސްމާޢީލް  ނާޞިޙް، ހ. ފައިންބީޗް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ކެނަންފަރު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް ޢަލީ ޖަލީލް (އިބޫޖަލީލް)، ހ. ނަވާގަން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިސްމާޢީލް ޢަލީ ޖަލީލް، ހ. ނަވާގަން / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ވޭމުއިވިލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަލީމަތު  ޒުހައިރާ (ހަލީމަތު)، ހ. މަދޮށި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޠާލިބު، ދޮންދީދީމަންޒިލް / ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. މަދޮށި / ކ. މާލެ

 

 

28 މާރިޗު 2024
ހޯދާ