މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް ( ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރ)

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2024/51  އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.    

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އޭ2 ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 27 މާރިޗް 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

27 މާރިޗު 2024
ހޯދާ