އަލިފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL GS-68-HR/GS-68/2024/09 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.

އަދި މި ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2024 މާރިޗް 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

25 މާރިޗު 2024
ހޯދާ