ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފޮޅާ ސާފުކުރާ ތަކެތި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް:

އިޢުލާން

ތިނަދޫ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފޮޅާ ސާފުކުރާ ތަކެތި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް:

 

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފޮޅާ ސާފުކުރާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ބިޑަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 15 އޭޕްރީލް 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ މިއިދާރާގެ މެއިލް އަށް [email protected] އަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 23 އޭޕްރީލް 2024 ވާ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު

21 މާރޗް 2024 –    15 އޭޕްރީލް 2024

 

 

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން

ބީލަން ހުށަހެޅުން

23 އޭޕްރީލް 2023

އަންގާރަ

13:00

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

20 މާރިޗު 2024
ހޯދާ