މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ފޯމް ( ޤުރުއާން ޓީޗަރ )

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2024/35  އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.    

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އޭ2 ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 19 މާރިޗް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

19 މާރިޗު 2024
ހޯދާ