މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިހާކުރު ކެއްކުމަށް ބިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތަކެތހި ނެގުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

             ރިހާކުރު ކެއްކުމަށް ބިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މުދަލެއްވާނަމަ 31 މާރޗް 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން ނެގުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަންގަވާ ތަކެތި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނައްތާލާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

             އަދި މި އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނީ އެސަރަހައްދުގެ ޗާރޓް އަދި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ހުރި ތަކެތީގެ ފޮޓާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

             މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 މާރިޗު 2024
ހޯދާ