ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓްތައް ޢާއްމު ކުރުން

އިޢުލާނު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓްތައް ޢާއްމު ކުރުން

          މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ(IUL)415-HR/415/2024/15,، (IUL)415-HR/415/2024/16, ،(IUL)415-HR/415/2024/17, ،(IUL)415-HR/415/2024/18, ،(IUL)415-HR/415/2024/19, އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން  ކައުންސލް އެސިސްޓެންޓްގެ ވަޒީފާތަކުގެ A2 ޝީޓްތައް މި އިއުލާނާއިއެކީގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން (.) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތަކުން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ (.)

06 މާރިޗު 2024
ހޯދާ