މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ( މަސައްކަތު)

މި ސްކޫލުގެ އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2024/46  ގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.   

 

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 06 މާރިޗް 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

06 މާރިޗު 2024
ހޯދާ