މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 

2022 - 2026

ތަރއްޤީޕްލޭން މުއްދަތު

2024 ޖެނުއަރީ- ފެބްރުއަރީ

މިރިޕޯޓްގެ މުއްދަތު

 

2024 ޖެނުއަރީ- ފެބްރުއަރީ

މިރިޕޯޓްގެ މުއްދަތު

ޓާގެޓް ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް

ޓާގެޓް

#

ރިޕޯޓްތައް ނިމިފައި

މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓްތައް ހެދުން

1

ބަޖެޓް ނިމި ފާސްކުރެވިފައި

ބަޖެޓް ހެދުން

2

އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައި

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހަދައި ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން

3

އިމާރާތްތަކަށް ކަނެކްޝަން ގުޅި ކަމުގައިވިއަސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުން ނުދޭ

ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުން

4

ވާރޭފެން ދޫކުރެވެމުންދޭ

ވާރޭފެންދޫކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ވާރޭފެން ތާންގީތައް ބެލެހެއްޓުން

5

ފެނަކައިން ޙިދުމަތަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންދޭ

ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރުން

6

ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލެވެމުންދޭ

ކުނިކޮށި މެނޭޖުކުރުން (ކުނި ކޮމްޕޯސް ކުރުން، ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއްޤާއިމް ކުރުން)

7

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދޭ

ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

8

ބަނދަރަށް ފެންލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ބަނދަރަށް ފެންދޫކުރުން

9

އެދެވޭގޮތެއްގައި ސާފު ކުރެވެމުން ނުދޭ

އިޖްތިމާއީސަރަހައްދު ކުނިކަހާސާފުކުރުން

10

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ

ގަބުރުސްތާނާއި، ބޯޅަދަނޑު ބެލެހެއްޓުން

11

މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ

މަގުގައި ލައިޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން

12

މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ

ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން

13

ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރެވިފައިވޭ

މަގުބައްތި އާއި ބަނދަރު ބައްތީގެ ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކޮށް ދިއްލުން

14

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން

15

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބެލެހެއްޓެމުންދޭ

ފުޓުސެލް ދަނޑު، ޕާރކް، އަދި އެހެނިހެން ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން އަޕްގްރޭޑްކޮށް  ބެލެހެއްޓުން

16

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

17

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުންދުވަސްވީމީހުންނާއި، ހާއްސައެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން

18

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ގޭންގް ހަރަކާތްތަކާއި ހަރުކަށިފިކުރަށް ހިއްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

19

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ހަޓުތަކާއި ފިނިމައިޒާންތަކަށް ޤަވާއިދެއްހަދާ އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުން

20

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ރަށުތެރޭގެ މުޙިއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ކެމެރާހަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

21

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ޤާނޫނުތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން

22

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

އެކަށީގެންވާ މާހައުލާއި ވަސީލަތާއި ޓީޗަރުން ހޯދައިދިދޭން މަސައްކަތްކުރުން

23

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ބޮޑެތިމީހުންގެ ތައުލީމް އަދި ފަންނީފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުން

24

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޙްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

25

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ދެވޭ ސިއްޙީ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން (މޯބައިލްޓީމުތަކުގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުން، 03)

26

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން މުޖްތަމަޢުހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

27

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ޑެންގޫ، ޗިކަންގުންޔާ އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތިބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

28

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ފޮގުކުރުން

29

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުން

30

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖްތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

31

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު މާރކެޓެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

32

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބިން އަދި މާރކެޓެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

33

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުން އަދި ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އަޕްގްރޭޑްކުރުން

34

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ޘަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިސްރައްވެހިންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން

35

މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދޭ

ޘަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން (ބާ އޮފީސް މަރާމާތުކުރުން)

36

 

03 މާރިޗު 2024
ހޯދާ