މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

އިޢުލާން

           މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)335-AS/335/2024/33 (18 ފެބްރުއަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ އިމާމު / މުދިމުންގެ ވޭޖް ޕޫލް އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެA2  ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 05 މާރިޗް 2024 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މެއިލްއިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected] އަށެވެ.

03 މާރިޗު 2024
ހޯދާ