މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް 1445

            ފޮއްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރި ކަން އިތުރުކޮށް ދީނީ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ  މަޤްސަދުގައި ފޮއްދޫ ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮއްގެން މިފެށޭ 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

       މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލް މިއުލާނާއިއެކު އާންމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

       ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

                         22 ޝައުބާން 1445

                         03 މާރިޗް 2024

 

 

          

 

03 މާރިޗު 2024
ހޯދާ