މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ކަނޑިތީމު ނޫރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ށ.ކަނޑިތީމު ނޫރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނުގެބިޑްގެ  އިވެލުއޭޝަނާގުޅޭ

 

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ: (IUL)271-ESMS/271/2024/06 (06 ފެބްރުއަރީ 2024) އިޢުލާނުން، މިކައުންސިލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް ށ.ކަނޑިތީމު ނޫރު މިސްކިތް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބިޑްގެ މަސައްކަތައް އެދި ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، އެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއި އެކު ޢާއްމު ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މި ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް މާކުސް ދީފައިވާ ގޮތާއި މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ 05 (ފަސް) ދުވަސްތެރޭގައި  (03 މާރިޗް 2024 ން 07 މާރިޗް  2024) މިއިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        20 ޝަޢުބާން   1445

 

03 މާރިޗު 2024
ހޯދާ