މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ފޯމް (ލެބޯރެޓަރީ އެސިސްޓެންޓް) - އިސްލާހު ކުރެވިފައި

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2024/7  އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.    

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އޭ2 ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 28 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

28 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ