މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ޢާޢްމު ކުރުން

ޢާއްމު ކުރެވިފައިވާ ބީލަން ހަވާލު ކުރުމުގެ ނިންމުމާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން (28.02.2024) 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

28 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ