މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ބ.ކިހާދޫ "އެސްފިޔަ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ "ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ" (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: F-6/2017/09) ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 2024، މާރޗް 05 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

27 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ