މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންިސލް އޮފިސަރ A2 ޝީޓް

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު IUL)230-AHI/230/2024/9) އިޢުލާން ގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ (A2) ޝީޓް އާންމު ކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ . މި A2 ޝީޓް ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން ، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ