ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބުލޫ ސްޓާރ ހައްދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި، ބުލޫ ސްޓާރ ހައްދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ބުލޫސްޓާރ ހައްދައިދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 21 އެޕްރީލް 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 އެޕްރީލް 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436  

14 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ