ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ2 ޝީޓް އާންމު ކުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓްގައި

ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 2024 ފެބުރުވަރީ 27 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00ގެ ކުރިން އެ ޝަކުވާއެއްމި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް [email protected] އަށެވެ.

22 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ